Kontakt projektledelsen

Susanne Tina Johansen
Susanne Tina Johansen (Områdeleder - Boområde)
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk
Katja Nørgaard Hansen
Katja Nørgaard Hansen (Projektmedarbejder)
Mobil: 93 57 65 19
E-mail: katjha@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, ADL

Trine Engell
Trine Engell (Ergoterapeut)
Tlf.: 59 57 02 49
E-mail: ten@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, Punktskrift

Nanette Borges
Nanette Borges (Afdelingsleder)
Tlf.: 59 57 01 50
Mobil: 22 30 04 77
E-mail: navb@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, Musik

Tine Thorndal Poulsen
Tine Thorndal Poulsen (Afdelingsleder, boområdet)
Mobil: 24 67 76 98
E-mail: tipo@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, Orientering og Mobility

Camilla Gabs Bargisen
Camilla Gabs Bargisen (Afdelingsleder)
Tlf.: 59 57 02 47
Mobil: 93 57 76 42
E-mail: cagb@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, Bevægelse, Idræt og Motion

Mads Røn
Mads Røn (Skolekonsulent og musiklærer)
Tlf.: 59 57 01 00
E-mail: madro@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, Belysning

Tina Gable
Tina Lindop Gable (Synskonsulent for skolebørn med multiple funktionsnedsættelser og tovholder i DTHSs vidensfora for lys og belysning)
Tlf.: 23 26 26 50
E-mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk

Tovholder, IKT

Stine Skov Clarke
Stine Skov Clarke (Skolekonsulent)
Tlf.: 59 57 01 51
Mobil: 51 26 54 21
E-mail: stscl@remove-this.regionsjaelland.dk

Projekt synsfaglige kompetencer og faglige miljøer

- Et 2-årigt udviklingsprojekt med fokus på synsfaglighed og samarbejde

 

Projektet adresserer hovedsageligt to mål:

1) En høj grad af specialisering af synsfaglige kompetencer på Synscenter Refsnæs, der matcher nyeste og bedste viden på området.

2) Organiseret samarbejde, vidensopsamling og vidensdeling med andre aktører på det nationale synsområdet for at understøtte kerneopgaven lokalt og nationalt.

Formål:

Projektet har til formål at videreudvikle synsfaglige kompetencer og fundere højt specialiserede faglige miljøer indenfor seks synsfaglige kernekompetencer og et understøttende kompetenceområde. De faglige miljøer skal bidrage til at skal sikre en kontinuerlig faglig udvikling og understøtte en kultur hvor udvikling af synsfaglighed er et naturligt fokus i det daglige arbejde. Projektet er således organiseret i følgende 7 delprojekter:

-ADL

-Punktskrift

-Musik

-Orientering og mobility

-Bevægelse, idræt og motion

-Belysning

-IKT

De seks synsfaglige kernekompetencer og musik er i projektet organiseret i hver deres delprojektgruppe sammensat af medarbejdere fra specialrådgivning, botilbud og skoleområde på Synscenter Refsnæs. Over de næste to år etableres delprojektgrupperne løbende som faglige miljøer, undervejs vil grupperne forventeligt udvikle sig og ændre form. Delprojektgrupperne har en fornem opgave i at involvere relevante fagpersoner i og uden for Synscenter Refsnæs i projektarbejdet, invitere samarbejdspartnere ind og inddrage kollegaers specialiserede viden i opgaveløsningen.

Projektets tre faser:

Projektfase 1: Kompetenceafdækning og –udvikling

I projektfase 1, som forløber over 4 måneder, skal delprojektgrupperne kortlægge kompetencer på Synscenter Refsnæs og pege på muligheder for kompetenceudvikling.

Kompetenceafdækningen er sat i værk for at sikre en overensstemmelse af behovet for og tilstedeværelsen af kompetencer på Synscenter Refsnæs. Afdækningen er afsæt for fremadrettet udvikling af kompetencer i form af uddannelse, sidemandsoplæring, undervisning m.m.

Målet er at Synscenter Refsnæs’ specialiserede synsfaglige kompetencer til enhver tid repræsenterer den aktuelle bedste synsfaglige viden samt afspejler de kompetencer, der efterspørges ude i landet. Sammen med kommuner, kommunikationscentre, socialstyrelsen og andre aktører skaber vi de bedste forudsætninger for, at børn og unge med synsnedsættelse inkluderes i og deltager aktivt i samfundet. Synscenter Refsnæs’ specialiserede synsfaglige kompetencer skal matche målgruppens behov, så de specialiserede indsatser bidrager til at fremme trivsel, læring og udvikling hos børn og unge med synsnedsættelse i hele landet.

Projektfase 2: Vidensindsamling, formidling og etablering af eksterne samarbejder 

I Projektfase 2, som løber over ca. 8 måneder, skal delprojektgrupperne indsamle viden, etablere eksterne samarbejder, formidle og udvikle viden i teori og praksis.

Her skal delprojektgrupperne arbejde med en systematisk opsamling og dokumentation af viden og erfaringer inden for de seks synsfaglige kernekompetencer og musik. Delprojektgrupperne skal udvikle viden i teori og praksis både internt på tværs af fagligheder på Synscenter Refsnæs og i samarbejde med andre aktører på synsområdet i Danmark og internationalt.

I denne fase sættes – som i de øvrige 2 faser – fokus på samarbejde. Et af projektets mål er, at skabe aktiviteter og resultater i samarbejde med andre aktører på synsområdet.

Projektfase 3: Overgang til fagligt miljø

I projektfase 3 overgår delprojektgrupperne til aktive faglige miljøer, hvor gruppernes arbejde fra projektet forankres og videreudvikles. Rammen for denne overgang er endnu ikke fastlagt og vil blive præciseret på et senere tidspunkt.

Samarbejde og styrket dialog

Et omdrejningspunkt for projektet er samarbejde og styrket dialog med aktører på synsområdet. Dette er væsentligt for, at Synscenter Refsnæs kan udøve sit bidrag til den nationale kerneopgave og udmøntes i alle delprojekter med konkrete samarbejdsaftaler med andre aktører. Projektet er i dialog og samarbejde med projekt Nationalt Netværksbaseret samarbejde (NNS) i det omfang der er sammenfald og mulighed for fælles faglig udveksling. Status, resultater og andet relevant formidling fra projektet sker i samarbejde med projekt styrket kommunikationsindsats.

Tilsigtede resultater

Projektet tænkes som grundlag og fundament for SR’s bidrag til udvikling af specialiseret viden og kompetencer til at fremme trivsel, læring og udvikling hos børn, unge med synsnedsættelse, og understøtter kommunernes og den nationale inklusionsindsats på synsområdet. Dette ved at bidrage til fortsat udvikling af specialiserede og engagerede fagprofessionelle der arbejder sammen om at styrke de enkelte børn og unges funktionsevne, aktivitet og samfundsdeltagelse.

Er du interesseret i at høre mere om projektet?

For yderlige information er du velkommen til at kontakte projektledelse Susanne Johansen på sutj@remove-this.regionsjaelland.dk, Dorthe Mechernseé på dmc@remove-this.regionsjaelland.dk eller projektmedarbejder Katja Nørgaard Hansen på katjha@remove-this.regionsjaelland.dk